बलात्काराच्या गुन्ह्यात कोणती शिक्षा होते?

कायदा

आपल्या भारत देशात, कोणत्याही महिलेवर, वय किंवा जातीचा विचार न करता, बलात्कार हा भारतीय कायद्यानुसार गंभीर गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो. हा जघन्य गुन्हा करणाऱ्या गुन्हेगाराला कठोरात कठोर शिक्षेची तरतूद भारतीय दंड संहितेत आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 च्या गुन्ह्यासाठी, कलम 376 अंतर्गत शिक्षेची तरतूदही भारतीय दंड संहितेत करण्यात आली आहे.

जेव्हा एखादा पुरुष एखाद्या स्त्रीशी तिच्या इच्छेविरुद्ध, तिच्या संमतीशिवाय, धमकावून, अस्वस्थ मनाच्या किंवा वेडेपणाच्या स्त्रीला फसवून लैंगिक संबंध ठेवतो किंवा जेव्हा ती स्त्री दारू किंवा ड्रग्सने बेशुद्ध पडते तेव्हा त्याला बलात्कार म्हणतात. यामध्ये, लैंगिक कृत्य कोणत्याही कारणास्तव पूर्ण झाले आहे की नाही हे लक्षात न घेता, कायद्याने ते बलात्काराच्या श्रेणीत ठेवले जाईल.

जर महिलेचे वय 16 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर तिच्या संमतीने किंवा संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे देखील बलात्काराच्या गुन्ह्यात गणले जाते.महिलेवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीवर कलम 376 अंतर्गत खटला चालवला जातो. भारतीय कायद्यानुसार कोणत्याही महिलेचा बलात्कार गंभीर श्रेणीत येतो.

हा गुन्हा करणाऱ्या गुन्हेगाराला कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. या गुन्ह्यासाठी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 आणि 375 अंतर्गत शिक्षेची तरतूद आहे.भारतीय दंड संहितेतील कलम 375 नुसार एखाद्या पुरुषांनी खालील परिस्थितीमध्ये एखाद्या स्त्रीशी शारीरिक संबंध ठेवले असतील तर तो बलात्कार मानला जाईल..

1) ईच्छे विरुद्ध शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे.

2) स्त्रीच्या संमती शिवाय शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे.

3) स्त्रीला भीती दाखवून किंवा दुखापत करण्याची भीती दाखवून संमती मिळविणे.

4) जेव्हा शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषाला माहित असते की,.तो तिचा पती नाही आणि तिची संमती दिली जाते. कारण तिला विश्वास आहे की तो दुसरा पुरुष आहे. ज्याच्याशी ती आहे किंवा स्वतःला कायदेशीररित्या विवाहित असल्याचे मानते.

5) नशेत किंवा मनाच्या अस्वस्थतेत संमती मिळवणे.

6) 16 वर्षा खालील स्त्रीशी संमतीने किंवा समंती शिवाय शारीरिक संबंध करणे.

◆कलम 376 बलात्कारा बदल शिक्षा:

एखाद्या महिलेवर जो कोणी बलात्कार करतो आणि जर गुन्हा सिद्ध झाला तर अशा व्यक्तीला कमीत कमी दहा वर्षाची शिक्षा होऊ शकते किंवा आजीवन करावासापर्यंत ही शिक्षा वाढवल्या जाऊ शकते आणि दंडही लागू शकतो.

◆कलम 376 बलात्काराबदल शिक्षा :

परंतु एखाद्या सोळा वर्षे स्त्रीवर एखाद्या व्यक्तीने बलात्कार केला असेल तर असे करणाऱ्या व्यक्तीस वीस वर्षापेक्षा कमी शिक्षा नसेल परंतु ती शिक्षा आजीवन करावासापर्यंत वाढल्या जाऊ शकते आणि दंडे लागू शकतो.