खरेदीखताची नोंद

सामाईक जमीन गहाण टाकता येते का? आणि गहाण टाकण्याकरता जर इतरांनी हरकत घेतली तर काय करायचं? ।। वर्ग दोन जमीनीचा करारातील ईसार किंवा ईसार पावती रद्द करता येते का?।।खरेदीखत झाले पण सातबारा वर नावं आली नाही तर काय करायचे?।। कुटुंबातील मोठ्या माणसाने सगळ्या कुटुंबीयांचा मुखत्यारपात्राच्या आधारे, जमिनीवर कर्ज काढून गहाण टाकल्या आणि त्या पैशातून इतर जागी दुसऱ्यांच्या नावाने जमीन विकत घेतल्या तर त्या मिळकतीमध्ये कुटुंबातील लोकांना हिस्सा मिळवता येईल का?।। खरेदीखत मध्ये ठरल्याप्रमाणे पैसे न दिल्यास त्या खरेदी खतानुसार होणारी नोंद थांबवता येते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !

पहिला प्रश्न आहे, की सामाईक जमीन जर असेल. तर ती गहाण टाकता येते का? आणि गहाण टाकण्याकरता जर इतरांनी हरकत घेतली तर काय करायचं? आता… Read More »सामाईक जमीन गहाण टाकता येते का? आणि गहाण टाकण्याकरता जर इतरांनी हरकत घेतली तर काय करायचं? ।। वर्ग दोन जमीनीचा करारातील ईसार किंवा ईसार पावती रद्द करता येते का?।।खरेदीखत झाले पण सातबारा वर नावं आली नाही तर काय करायचे?।। कुटुंबातील मोठ्या माणसाने सगळ्या कुटुंबीयांचा मुखत्यारपात्राच्या आधारे, जमिनीवर कर्ज काढून गहाण टाकल्या आणि त्या पैशातून इतर जागी दुसऱ्यांच्या नावाने जमीन विकत घेतल्या तर त्या मिळकतीमध्ये कुटुंबातील लोकांना हिस्सा मिळवता येईल का?।। खरेदीखत मध्ये ठरल्याप्रमाणे पैसे न दिल्यास त्या खरेदी खतानुसार होणारी नोंद थांबवता येते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !

साठेकरार आणि खरेदीखत म्हणजे नेमक काय? ।। या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? ।।साठे करार आणि खरेदी खत केव्हा करावं? ।। जमीन खरेदी किंवा विक्री करताना नेमकी कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी या बाबत सविस्तर माहिती जाणून घ्या !

साठेकरार आणि खरेदीखत हा शब्द किंवा हे करार आपल्या पैकी अनेकांनी ऐकले असतील, बघितले असतील किंवा हे शब्द जरी आपल्या कानावरून निश्चित पणे गेले असतील.… Read More »साठेकरार आणि खरेदीखत म्हणजे नेमक काय? ।। या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? ।।साठे करार आणि खरेदी खत केव्हा करावं? ।। जमीन खरेदी किंवा विक्री करताना नेमकी कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी या बाबत सविस्तर माहिती जाणून घ्या !