वर्ग दोन जमीनी

सामाईक जमीन गहाण टाकता येते का? आणि गहाण टाकण्याकरता जर इतरांनी हरकत घेतली तर काय करायचं? ।। वर्ग दोन जमीनीचा करारातील ईसार किंवा ईसार पावती रद्द करता येते का?।।खरेदीखत झाले पण सातबारा वर नावं आली नाही तर काय करायचे?।। कुटुंबातील मोठ्या माणसाने सगळ्या कुटुंबीयांचा मुखत्यारपात्राच्या आधारे, जमिनीवर कर्ज काढून गहाण टाकल्या आणि त्या पैशातून इतर जागी दुसऱ्यांच्या नावाने जमीन विकत घेतल्या तर त्या मिळकतीमध्ये कुटुंबातील लोकांना हिस्सा मिळवता येईल का?।। खरेदीखत मध्ये ठरल्याप्रमाणे पैसे न दिल्यास त्या खरेदी खतानुसार होणारी नोंद थांबवता येते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !

पहिला प्रश्न आहे, की सामाईक जमीन जर असेल. तर ती गहाण टाकता येते का? आणि गहाण टाकण्याकरता जर इतरांनी हरकत घेतली तर काय करायचं? आता… Read More »सामाईक जमीन गहाण टाकता येते का? आणि गहाण टाकण्याकरता जर इतरांनी हरकत घेतली तर काय करायचं? ।। वर्ग दोन जमीनीचा करारातील ईसार किंवा ईसार पावती रद्द करता येते का?।।खरेदीखत झाले पण सातबारा वर नावं आली नाही तर काय करायचे?।। कुटुंबातील मोठ्या माणसाने सगळ्या कुटुंबीयांचा मुखत्यारपात्राच्या आधारे, जमिनीवर कर्ज काढून गहाण टाकल्या आणि त्या पैशातून इतर जागी दुसऱ्यांच्या नावाने जमीन विकत घेतल्या तर त्या मिळकतीमध्ये कुटुंबातील लोकांना हिस्सा मिळवता येईल का?।। खरेदीखत मध्ये ठरल्याप्रमाणे पैसे न दिल्यास त्या खरेदी खतानुसार होणारी नोंद थांबवता येते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !