sathe karar in english

साठेकरार आणि खरेदीखत म्हणजे नेमक काय? ।। या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? ।।साठे करार आणि खरेदी खत केव्हा करावं? ।। जमीन खरेदी किंवा विक्री करताना नेमकी कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी या बाबत सविस्तर माहिती जाणून घ्या !

साठेकरार आणि खरेदीखत हा शब्द किंवा हे करार आपल्या पैकी अनेकांनी ऐकले असतील, बघितले असतील किंवा हे शब्द जरी आपल्या कानावरून निश्चित पणे गेले असतील.… Read More »साठेकरार आणि खरेदीखत म्हणजे नेमक काय? ।। या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे? ।।साठे करार आणि खरेदी खत केव्हा करावं? ।। जमीन खरेदी किंवा विक्री करताना नेमकी कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी या बाबत सविस्तर माहिती जाणून घ्या !

नोंदणीकृत कराराची तलाठ्याला माहीती देण्याची मुदत किती असते?।। खोटा गुन्हा जर दाखल झाला किंवा खोट्या गुन्ह्याची FIR नोंद झाली तर काय करावे?।।चुकीचा फेरफार रद्द होऊ शकतो का?।। नोंदणी कृत साठे करार रद्द करता येतो का? ।। नोंदणी कृत आणि अनोंदणीकृत कराराची वैधता किती? या सर्व प्रश्नांची माहिती जाणून घ्या !

प्रश्न क्र.1) नोंदणीकृत कराराची तलाठ्याला माहीती देण्याची मुदत किती असते ? उत्तर :एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या मालमत्तेमध्ये जर काही हक्क किंवा अधिकार ग्रहण केले किंवा आशा… Read More »नोंदणीकृत कराराची तलाठ्याला माहीती देण्याची मुदत किती असते?।। खोटा गुन्हा जर दाखल झाला किंवा खोट्या गुन्ह्याची FIR नोंद झाली तर काय करावे?।।चुकीचा फेरफार रद्द होऊ शकतो का?।। नोंदणी कृत साठे करार रद्द करता येतो का? ।। नोंदणी कृत आणि अनोंदणीकृत कराराची वैधता किती? या सर्व प्रश्नांची माहिती जाणून घ्या !